English


Katalog 157

Ovid, Metamorphoseon libri XV, Kupfer nach J. W. Baur. Nürnberg o.J. (1750).